نمای ساختمان تجاری ترمه

نام بنا: مجموعه اداری تجاری ترمه
: معمار:  farshad mehdizadeh ahmad bathaei
مکان بنا: همدان.ایران
مصالح: آجر

رایگان – خرید