نمای ساختمان سایه پود

نام بنا:  سایه پود
معمار:  faeze hadian Iman derakhshan
مکان بنا:  تهران.ایران
مصالح: آجر

رایگان – خرید